Plakaty i banery wyborcze …

Straż Miejska w Bytomiu przypomina wszystkim komitetom wyborczym biorącym udział w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku w Bytomiu, o obowiązku  usunięcia plakatów wyborczych
w terminie do 30  dni od dnia wyborów.
Obowiązek uprzątnięcia plakatów wyborczych wynika bezpośrednio z art. 110 § 6  Ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
Osobami odpowiedzialnymi za usunięcie plakatów wyborczych  są pełnomocnicy wyborczy poszczególnych komitetów wyborczych art. 495 § 2 pkt. 1.  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Przypomnijmy obowiązujące w tej kwestii przepisy:

U S T AWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)

Art. 110.

§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 6a. Obowiązek, o którym mowa w § 6, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w § 6, nastąpi za zgodą właściciela

Art. 495.

§ 1. Kto, w związku z wyborami:

1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,

2) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,

3) umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód – podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega:

1) pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii,
z zastrzeżeniem art. 110 § 6a;

Za nie usunięcie plakatów i haseł  wyborczych w ustawowym terminie grozi mandat karny
w wysokości do 500 zł. Dbajmy wszyscy o porządek w naszym mieście, nie zaśmiecajmy go, jednocześnie stosujmy się do  obowiązującego  prawa.
Z banerów wyborczych można zrobić doskonały użytek np. przekazując je schroniskom dla zwierząt, które używają ich do ocieplania kojców dla zwierząt.