KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca prowadzenia Monitoringu Miejskiego Miasta Bytom

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu miejskiego jest Straż Miejska w Bytomiu reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej z siedziba w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122, 41-902 Bytom, Komendant Wojciech Nowak, e-mail służbowy : komendant@strazmiejska.bytom.pl , tel. służbowy : 32 281 18 24 wew.70.
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Bogdan Grudzień, 41-902 Bytom ul. Wrocławska 122, e-mail służbowy : bgrudzien@strazmiejska.bytom.pl , tel. służbowy : 32 281 18 24 wew. 71.
  3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (monitoring miejsc publicznie dostępnych) na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 45 dnia w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.