JAK  PRZETWARZAMY

PAŃSTWA  DANE  OSOBOWE

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa, Straż Miejska w Bytomiu gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane pozostawały bezpieczne, a dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązanie Pani/Pana sprawy.

Realizując obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. 2016., L 119 poz. 1) – RODO informujemy, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Straż Miejska w Bytomiu reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Bytomiu  z siedzibą pod adresem 41-902 Bytom ul. Wrocławska    122, kontakt e-mail na adres komendant@strazmiejska.bytom.pl

Do Komendanta należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Straż Miejską w Bytomiu, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Bogdan Grudzień, z którym można się kontaktować poprzez korespondencję e-mail na adres bgrudzien@strazmiejska.bytom.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Bytomiu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f RODO :

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską. Państwa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości osiągnięcia celu wskazanego procesu przetwarzania np. brak możliwości udziału w organizowanym przedsięwzięciu,

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcie działań związanych z realizacją zadań określonych w przepisach prawa tj. przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej w Bytomiu, realizacja pism, wniosków, petycji (w tym dostępu do informacji publicznej), realizacja innych czynności administracyjnych. Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych,

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Są to wszelkie działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych,

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w Bytomiu dotyczącym ochrony środowiska, pomocy osobom bezdomnym. Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych,

f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w siedzibie Straży Miejskiej w Bytomiu stosowany jest monitoring wizyjny (art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506). Monitoring zapisuje wyłącznie obraz (bez dźwięku). Monitoring prowadzony jest w sposób ciągły 24 godz./dobę. Rejestracja obrazu obejmuje wejście/wyjście, korytarz IV piętra budynku oraz pomieszczenie do przechowywania rowerów na III piętrze budynku. Zapisane nagrania przechowywane są przez okres 20 dni, po czym następuje nadpisanie się nagrań. Okres przechowywania danych zgranych z dysku rejestratora ulega wydłużeniu w przypadku ich wykorzystania w toczących się postępowaniach wynikających z przepisów prawa – do czasu ich zakończenia. Państwa dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne (na podstawie umowy).

Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych dotyczących Pani/Pana osoby oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez okres wskazany w przepisach kancelaryjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została przyjęta lub wycofaniu zgody.

5. Odbiorcy danych osobowych

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są ograny publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, którym Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu zlecił wykonanie usług serwisowych dla użytkowanych w straży systemów informatycznych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa :

a)      prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

c)      prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d)      w sytuacji gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych – prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

e)      jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

7. Państwa dane osobowe nie będą :

a) podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

b) przekazywane do państw trzecich.

8. Administrator na mocy przepisów prawa jest uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125) tj. ustawy wdrażającej Dyrektywę 2016/680, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że :

1. Straż Miejska w Bytomiu przetwarza dane osobowe w związku z zapobieganiem wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2. Straż Miejska zgodnie z art. 10a ust.1Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  (Dz. U. 2018 poz. 928 ze zmianami), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, a są uzyskane :

a)      w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;

b)      z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska w Bytomiu posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

3. Informujemy, że Straż Miejska w Bytomiu, w celu utrwalenia dowodów popełnienia wykroczenia, stosuje :

a)      urządzenia samoczynnie rejestrujące obraz – fotopułapki,

b)      aparaty fotograficzne (dokumentowanie wykroczeń).

4. Administratorem powyższych danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu urzędujący  w siedzibie jednostki w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122 e-mail komendant@strazmiejska.bytom.pl.

5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – jest nim Bogdan Grudzień. Z inspektorem można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw, poprzez korespondencję e-mail na adres bgrudzien@strazmiejska.bytom.pl. Wyznaczoną osobą zastępującą inspektora ochrony danych jest Marek Dybka adres e-mail mdybka@strazmiejska.bytom.pl.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2018 poz. 928 ze zmianami) i innych przepisach.

7. Przysługuje Państwu prawo do :

a)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych – adres : Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

b)      żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2018 poz. 475 ze zmianami) prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania ( art. 27 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).