Sezon grzewczy rozpoczęty…

Straż Miejska w Bytomiu przypomina, że spalanie w piecach odpadów takich jak : butelki plastikowe, polakierowane drewno czy też elementy gumowe jest całkowicie zabronione.

Takie przypadki sankcjonuje ustawa o odpadach. Strażnicy miejscy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego do 500 złotych.

Uchwała antysmogowa obowiązująca na terenie województwa śląskiego od 1 września 2017 r. wprowadziła szereg wymogów w zakresie eksploatacji instalacji do spalania paliw stałych jak i jakości takich paliw t.j. :

– jeżeli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3 to musisz go wymienić,

– jeżeli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do 1 stycznia 2028 roku,

– jeżeli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go używać bezterminowo,

– w przypadku ogrzewaczy pomieszczeń czyli pieców i kominków jest dopuszczone używanie tylko takich, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Ponadto uchwała antysmogowa w powyższych instalacjach zakazuje stosowania następujących paliw stałych :

1) węgla brunatnego lub paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Kontrolę przestrzegania zakazu spalania odpadów jak i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić strażnicy miejscy, którzy na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do wstępu na teren nieruchomości zamieszkałych w godzinach od 6 do 22. Natomiast na teren, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza uprawnienie to jest całodobowe.

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 złotych.

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jestprzestępstwem z art. 225 Kodeksu karnego zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

Chcesz lub planujesz wymianę instalacji cieplnej, którą eksploatujesz skontaktuj się z Ekodoradcą z Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod numerem telefonu 572 – 326 – 471.

Nie spalaj odpadów. Przestrzegaj przepisów uchwały antysmogowej.

Weź odpowiedzialność, za powietrze którym wszyscy oddychamy.