Obowiązek podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Straż Miejska w Bytomiu prowadzi regularne działania zmierzające do likwidacji  zjawiska „nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych”
Na kanwie wielokrotnie opisywanych na naszej stronie internetowej czynności zmierzających
do  ustalenia sprawców tego procederu, strażnicy miejscy  dokonują kontroli warsztatów samochodowych, celem ustalenia czy właściciele tychże prowadzą zgodną z przepisami prawa gospodarkę odpadami komunalnymi.

Przeprowadzone kontrole wykazują wiele nieprawidłowości w tym zakresie. Do jednej  z nich należy brak podpisanej umowy na wywóz odpadów komunalnych. W takim wypadku właściciel warsztatu samochodowego może być ukarany mandatem karnym w wysokości do  500 zł oraz zobligowany
do  podpisana stosownej umowy. 
Podjęte przez strażników miejskich działania skutkują większą świadomością prawną wśród właścicieli  warsztatów samochodowych, a co  za tym idzie podpisywaniem przez nich umów
na wywóz odpadów komunalnych.

Straż Miejska w Bytomiu przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1 USTAWY z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 poz. 1469), właściciele nieruchomości czyli w rozumieniu  tej ustawy, także współwłaściciele, użytkownicy wieczystości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością  są zobowiązani do  utrzymania nieruchomości w czystości i porządku
w tym podpisanie stosownej umowy  na wywóz odpadów komunalnych.
W przypadku  niezastosowania się o  ww. obowiązku  prawnego  na podstawie art. 10 ust 2 tejże ustawy właściciel warsztatu  samochodowego podlega karze grzywny.