Wzmożenie kontroli kopciuchów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczenia powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza.                                                                                                                                   

Coraz częściej, szczególnie w okresie zimowym, słyszymy takie komunikaty ostrzegające
o zanieczyszczeniu powietrza.  Jako przyczyny, szczególnie w miastach, podawane są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruch samochodów.            

Dlatego też Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 czerwca 2020 r. podjął
Uchwałę Nr VI/21/12/2020 w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”                                                                                                                         

Uchwała ta nakłada na Straże Miejskie i Gminne woj. śląskiego obowiązek wzmożenia kontroli spalania, w kominkach, piecach i kotłach CO używanego przez mieszkańców do ogrzewania swoich mieszkań i domów, odpadów.                                                                   

Do obowiązków Strażników Miejskich i Gminnych należy kontrola w zakresie spalania odpadów jak i spalania paliw stałych zabronionych tzw. uchwałą antysmogową.

Przy ogłoszeniu przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska II i III stopnia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza Straże Miejskie i Gminne są obowiązane do przeprowadzania kontroli w ilości nie mniejszej niż:

II stopień – 7 kontroli dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców

III stopień – 15 kontroli dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców

w ciągu każdej doby trwania Poziomu II i Poziomu III