Obowiązkowa deratyzacja

Straż Miejska w Bytomiu przypomina, wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości że w okresie od 1 do 30 kwietnia zgodnie z Uchwałą Nr XXI/279/19 Rady Miejskiej
w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie miasta Bytomia, trwa obowiązkowa sezonowa deratyzacja.

Uchwała Nr XXI/279/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie miasta Bytomia

Rozdział 7.

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 10.1. Na terenie miasta Bytomia obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) jednorodzinnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;

2) obiekty użyteczności publicznej;

3) zabudowane obiektami wykorzystywanymi w celach działalności gospodarczej lub magazynowej.

2. Ustala się, że obszary, o których mowa w ust. 1 podlegają ciągłej deratyzacji, w okresach:

1) wiosennym w terminie 1 kwietnia – 30 kwietnia każdego roku;

2) jesiennym w terminie 1 października – 31 października każdego roku.

Obowiązek ten spoczywa, na wszystkich właścicielach i zarządcach nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Bytomia.

W związku z powyższym przez cały kwiecień funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu dokonają sprawdzenia na terenie naszego miasta realizacji obowiązku zawartego w powyższym regulaminie.

Strażnicy zwrócą uwagę na właściwe i terminowe przeprowadzenie deratyzacji, zgodne z przepisami zastosowanie preparatów i urządzeń pomocniczych takich jak np. karmiki dla gryzoni.

Potwierdzeniem wykonania obowiązku deratyzacji podczas kontroli, jest dowód zakupu trutki lub faktura za przeprowadzenie usługi przez specjalistyczną firmę.

ZASADY PRZEPROWADZENIA DERATYZACJI:

  • należ używać preparatów ogólnodostępnych w handlu przeznaczonych do deratyzacji,
  • preparaty wyłożyć zgodnie z instrukcją,
  • w miejscu wyłożenia trutki umieścić ostrzeżenie o treści;

,,Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom. Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi
 i zwierząt.”

  • na bieżąco usuwać padłe gryzonie i przekazywać je firmom uprawnionym do utylizacji zwłok zwierząt,
  • należy pamiętać o uzupełnianiu wyłożonego preparatu,
  • trutkę należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci, zwierząt domowych oraz wolno żyjących,
  • po zakończonym okresie deratyzacji niezużyte preparaty należy usunąć zgodnie z dołączoną instrukcją.

Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone uchybienie funkcjonariusz, może udzielić pouczenia, nałożyć mandat karny w wysokości od 20 zł do 500 zł. Natomiast jeśli mandat
nie zostanie przyjęty, sprawa jest kierowana do sądu, który może nałożyć karę grzywny
do 5 000 zł.