Straż Miejska w Bytomiu informuje!!!


NA TERENY UŻYTKU PUBLICZNEGO PSY MOGĄ BYĆ WYPROWADZANE TYLKO NA SMYCZY I W NAŁOŻONYM KAGAŃCU. ZWOLNIENIE PSA ZE SMYCZY JEST DOZWOLONE TYLKO W MIEJSCACH MAŁO UCZĘSZCZANYCH I POD WARUNKIEM, ŻE PIES MA KAGANIEC, A WŁAŚCICIEL MA MOŻLIWOŚĆ SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ KONTROLI NAD JEGO ZACHOWANIEM. WŁAŚCICIEL ZWIERZĘCIA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRZĄTANIA ODCHODÓW PO SWOIM PUPILU.


SMIECI (ODPADY) Z GOSPODARSTW DOMOWYCH MUSZĄ BYĆ WYRZUCANE DO POJEMNIKÓW LUB KONTENERÓW W ZAWIĄZANYCH WORKACH. PO WRZUCENIU WORKA ZE ŚMIECIAMI DO KONTENERA LUB POJEMNIKA WYRZUCAJĄCY JEST ZOBOWIAZANY DO JEGO ZAMKNIECIA.


ZABRONIONE JEST W MIEJSCACH PUBLICZNYCH UŻYWANIE SŁÓW NIEPRZYZWOITYCH.


ZABRONIONE JEST ZAŚMIECANIE MIEJSC PUBLICZNYCH NIEDOPAŁKAMI PAPIEROSÓW


ZABRONIONE JEST PALENIE PAPIEROSÓW NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Z WYJĄTKIEM WYZNACZONYCH MIEJSC.


Nieprzestrzeganie powyższych przepisów zagrożone jest karą grzywny.


PRZEPISY PRAWNE
Kodeks wykroczeń (Dz. U. 71.12.114 ze zm.)
Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. 05.236.2008 ze zm.)
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 96.10.55 ze zm.)
Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Nr LIII/796/05 z 15 grudnia 2005r.