Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

Straż Miejska w Bytomiu działa na podstawie wiodącego aktu prawnego jakim jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

( t.j. Dz. U. 2018 poz. 928).            

 

Realizując obowiązek  określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 2016 poz. L 119/1) informujemy, że :

 

Administratorem danych osobowych :

Jest Straż Miejska w Bytomiu reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej 41-902 Bytom ul. Wrocławska 122;

dane kontaktowe inspektora: Henryk Ciara Inspektor ochrony danych Straży Miejskiej w Bytomiu  ul. Wrocławska 122 e-mail  pm@strazmiejska.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych :

1/  w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa,

2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa,

3/  dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych,

4/   osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,

5/  podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne,

6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, wymaga  uzyskania zgody

tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.