Uchwała Nr LI/637/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 5 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia