Czy wiesz, że...


Straż Miejska zgodnie z prawem jest jednostką powołaną do ochrony porządku publicznego w zakresie, jaki wynika z ustaw i przepisów prawa miejscowego. Ustawodawstwo zaś w chwili obecnej nie daje, zarówno Straży Miejskiej jak i Policji możliwości egzekwowania zasad parkowania na terenach prywatnych oraz na terenach dróg wewnętrznych ( z wyłączeniem stref zamieszkania i strefy ruchu), poza przypadkami zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz sytuacji gdy wynika to z istniejącego oznakowania.

Dotychczas stosowany artykuł 98 kodeksu wykroczeń, w części dotyczącej "niestosowania się do przepisów obowiązujących na drogach wewnętrznych" jest dziś praktycznie przepisem martwym. Obecna treść tego artykułu została, bowiem wprowadzona w czasie, gdy obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów regulujące zasady ruchu na drogach wewnętrznych. Niestety, z dniem 1 stycznia 1999 r., w wyniku zmiany przepisów rozporządzenie to straciło ważność. Do dnia dzisiejszego ta luka prawna nie została uzupełniona.

Jedynym rozwiązaniem opisywanego problemu jest utworzenie strefy zamieszkania lub strefy ruchu, gdzie przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym mają zastosowanie w sposób bezpośredni. Władnym do zmiany oznakowania dróg wewnętrznych jest właściciel lub zarządca terenu.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę skutki prawne ustawienia takich znaków drogowych. Znak "strefa zamieszkania" wprowadza - obowiązujące wszystkich - ograniczenia dotyczące maksymalnej prędkości pojazdów do 20 km/h, bezwzględne pierwszeństwo pieszych oraz parkowanie dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Znak "strefa zamieszkania" nie zastępuje zatem znaku zakazu ruchu w obu kierunkach. W miejsce takie wjechać może każdy kierowca, choćby nie mieszkał na naszym osiedlu. Odrębną kwestią jest obowiązek spoczywający na właścicielu lub zarządcy terenu wyznaczenia miejsc do parkowania, tj spełnienia warunku merytorycznego przy ustawieniu znaków drogowych ustanawiających i odwołujących strefę zamieszkania. Brak wyznaczonych miejsc do parkowania może skutkować postawieniem zarzutu o ustawieniu znaków niezgodnie z prawem i narażeniem się na odpowiedzialność karną.
 


 


...Spora część odpadów jest wyrzucana do lasów, przydrożnych rowów, zbiorników wodnych, itp. tereny tworząc znane nam wszystkim "dzikie" wysypiska śmieci, na których można znaleźć dosłownie wszystko - stare opony, gruz, torby foliowe, stłuczone butelki, zużyte baterie, akumulatory samochodowe, resztki farb, lakierów, olejów silnikowych, przeterminowanych nawozów czy środki ochrony roślin (stanowiące odpad niebezpieczny), zużyty sprzęt AGD, plastikowe butelki itp.


W przypadku ujawnienia takiego zdarzenia prosimy niezwłocznie informować dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatnym nr telefonu 986 lub 032/281-18-24 albo osobiście zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122. W zawiadomieniu w miarę możliwości proszę podać następujące informacje: czas, miejsce, markę samochodu i nr rej pojazdu, który był wykorzystany do przewożenia wyrzucanych odpadów. Posiadane informacje pozwolą ustalić sprawcę i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej.


Jakie grożą sankcje?


Zgodnie z § 3 Uchwały Nr LIII/796/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 grudnia 2005roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytom - Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości. Do obowiązków właściciela należy między innymi wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarno - porządkowym i technicznym, pozbywanie się tych odpadów na podstawie umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru. Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na nieruchomości a w przypadku odpadów wielkogabarytowych właściciele nieruchomości zobowiązani są do ich zbierania w wyznaczonych miejscach na nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów stałych, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy. W tym stanie rzeczy wyrzucanie odpadów komunalnych na terenie miasta Bytomia wbrew wyżej określonym zasadom jest niezgodne z uchwałą. Z kolei zgodnie z art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Kto nie wykonuje obowiązków określonych w uchwale Nr LIII/796/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 grudnia 2005 roku) wydanej na podstawie art. 4 cytowanej ustawy podlega karze grzywny. Tak więc, w przypadku ujawnienia wyrzucenia śmieci w miejscu zabronionym sprawca może zostać ukarany przez strażnika miejskiego grzywną w drodze postępowania mandatowego, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu Straż Miejska w Bytomiu skieruje do sądu wniosek o ukaranie.


 


 


Na fakt nielegalnego plakatowania zwraca uwagę bytomska Straż Miejska. Ci, którzy myślą, że wywieszanie ogłoszeń, plakatów, afiszy, ulotek, napisów, itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest bezkarne, głęboko się mylą! Niektóre osoby wywieszają swoje plakaty w miejscach niedozwolonych, np. na wiatach przystankowych, transformatorach, płotach, bramach, ścianach posesji czy skrzynkach energetycznych, itp; stąd apel bytomskiej straży miejskiej:


Apelujemy, żeby plakaty wywieszać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, np. na słupach ogłoszeniowych za zgodą zarządzającego tym miejscem. Z kolei na terenach prywatnych plakaty można wywieszać tylko za zgodą właściciela. Często upominamy naklejających plakaty, ale zgodnie z artykułem 63 a kodeksu wykroczeń, możemy ukarać takie osoby grzywną od 20 do 500 zł.


Art. 63a. § 1. - Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze, ograniczenia wolności albo grzywny.


 


 


Od połowy maja ruszyły kontrole punktów skupu złomu. Strażnicy miejscy sprawdzają czy przedsiębiorcy wywiązują się z ustawowych obowiązków. Strażnicy rozglądają się również za metalami, które mogą pochodzić z kradzieży.


Kradzieże metali to niemal współczesna plaga. Ginie wszystko co się nadaje na złom. Złodzieje nie przejmują się nawet tym, że w wyniku kradzieży elementów infrastruktury drogowej czy też kolejowej dojść może do zagrożenia życia lub zdrowia innych ludzi. Ponadto, straty materialne są częstokroć niewspółmiernie większe od korzyści uzyskanych ze sprzedaży skradzionych metali.


Problem by nie istniał gdyby wszyscy przedsiębiorcy prowadzący skupy złomu odmawiali przyjmowania metali mogących pochodzić z kradzieży. O tym, że tak się nie dzieje świadczy pośrednio skala problemu. Aby temu zapobiec ustawodawca nakazał, w ustawie o odpadach, dokonywanie ścisłej ewidencji skupowanych odpadów z uwzględnieniem tożsamości osoby przekazującej złom.


Strażnicy miejscy kontrolują punkty skupu złomu oraz osoby przewożące złom ulicami miasta, sprawdzają dokumenty oraz rozglądają się za metalami mogącymi pochodzić z kradzieży.


podstawa prawna: art.70 pkt 6, 75a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. odpadach (Dz.U.07.39.251)sankcje karne: kara aresztu albo grzywny


 


 


 


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /Dz. U. z 1997 Nr 123, poz.779/.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 1998r. Nr 112, poz. 713 ze zm./.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026/.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 ze zm/.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych ( miejskich) niektórych czynności /Dz. U. z 2004 Nr 247, poz. 2473/.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych ( miejskich) środków przymusu bezpośredniego /Dz. U. z 2004 Nr 18, poz. 169/.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych ( miejskich) /Dz. U. z 2004 r. Nr 215 poz. 2185/.


 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi ( miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży /Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1943/.

 


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. 1998 r. Nr 161, poz. 1108/.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych ( miejskich) /Dz. U. z 2004 r. Nr 14, poz. 127/.


Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./.


 


 


Uchwała Nr XX/86/98 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 maja 1998r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej (z późn. zm.)


Uchwała Nr XXI/382/00 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie określenia dni i godzin działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Bytomia (z późn. zm.)


Uchwała Nr XX/283/2004r. Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat


Uchwała Nr LIII/796/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytom.


 


 

W ciągu ostatnich lat zauważalny jest na terenie kraju oraz gminy stały wzrost przejawów chuligaństwa i wandalizmu młodzieży. W znacznej większości czyny te są wykroczeniami, niosą więc za sobą o wiele mniejszą społeczną szkodliwość niż przestępstwa. Jednak ich nagminność i przekonanie sprawców o swojej bezkarności, w sposób znaczny wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.


Powyższe przesłanki uzasadniają pilną potrzebę bezwzględnego reagowania na wykroczenia oraz stanowczego i bezkompromisowego rozliczania ich sprawców. Jeśli jesteś świadkiem wykroczenia, aktów wandalizmu czy też wybryku chuligańskiego. Widzisz, że komuś dzieje się krzywda lub ktoś dewastuje mienie. Nie bądź obojętny. Pamiętaj zniszczoną ławkę lub inne urządzenie będzie trzeba naprawić z Twoich podatków. Pamiętaj również, że dziś komuś a jutro Tobie może dziać się krzywda. Nie pozwól na to. Powiedz chuliganom NIE i zadzwoń do Straży Miejskiej na bezpłatny nr 986. Każdemu zgłaszającemu zapewniamy anonimowość!!!


Za chuligańskie wybryki oprócz kary, publikacja w prasie lokalnej nazwisk wandali prawomocnie skazanych - tego chce Komendant Straży Miejskiej. Publikowanie nazwisk osób, które dopuściły się czynów szczególnie nagannych społecznie wpłynie na osiągnięcie efektu w sferach prewencji indywidualnej i generalnej. Ponadto pozwoli na częstsze stosowanie omawianego środka karnego, za stosowaniem którego przemawiają względy prewencyjne i wychowawcze.


Straż Miejska w Bytomiu w pierwszej kolejności będzie: 1. Przeciwdziałać przejawom chuligaństwa i wandalizmu

 2. Reagować na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

 3. Przeciwdziałać demoralizacji i przestępczości nieletnich


 • zakłócanie porządku i spokoju publicznego (art. 51 k.w.) - wywołanie awantury np. w banku, urzędzie, sklepie w sposób utrudniający obsługę innych klientów, petentów, krzyki na ulicy, śpiewy, wrzaski, głośna muzyka, zakłócanie ciszy nocnej, itp.
  podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114)
  sankcje karne: areszt, ograniczenie wolności albo grzywna

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem
  podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.02.147.1231)
  sankcje karne: kara grzywny

 • nieobyczajny wybryk (art. 140 k.w.) np. załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym lub leżenie w stanie upojenia alkoholowego na ławce, na chodniku
  podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114)
  sankcje karne: areszt, ograniczenia wolności, grzywna albo nagana

 • kradzieże (art. 119 kw.) - gdy wartość skradzionego mienia nie przekracza 250 złotych
  podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114)
  sankcje karne: areszt, ograniczenie wolności albo grzywna

 • niszczenie cudzej rzeczy (art.124 kw.) - obejmuje m.in. malowanie graffiti np. na elewacjach budynków i innych obiektach, rysowanie pumeksem szyb wystawowych, itp. gdy wartość zniszczenia nie przekracza 250 złotych. Należy pamiętać, że wykroczenie to jest wnioskowe - wiosek do Sądu Grodzkiego
  podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114)
  sankcje karne: areszt, ograniczenie wolności albo grzywna

 • umieszczanie nieprzyzwoitych rysunków lub używanie słów nieprzyzwoitych (art. 141 k.w.)
  podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114)
  sankcje karne: ograniczenie wolności, grzywna albo nagana


Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń /Dz. U. Nr 12, poz. 114, ze zm./.


Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148/.


Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2005 Nr 18, poz. 908/.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. z 2003 Nr 14, poz. 144/.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego /Dz. U. z 2002 Nr 236, poz. 1998/.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów /Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1133/.


Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231, ze zm./.


Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach /Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008/.


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628/.


Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 ze zm./.


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902/.


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm./.


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm./.


Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach /Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm./.


Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909/.


Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. prawo o zgromadzeniach /Dz. U. Nr 51, poz. 297, ze zm./


 


 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI


z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które Strażnicy Straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego


Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się co następuje: 1. Rozporządzenie określa:

  1. uprawnienie strażników straży gminnych, zwanych dalej strażnikami, do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

  2. wykaz wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

  3. warunki i sposób wydawania strażnikom upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.  1. Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

   1. art. 51 § 1, art. 54, art. 55, art. 63a § 1, art. 64, art. 67 § 2, art. 72, art. 75 § 1, art. 77-79, art. 80 § 1 pkt 1 i 5, art. 81, art. 82, art. 84, art. 89, art. 98,art. 99 § 1, art. 100-102, art. 108, art. 112, art. 117, art. 137 § 1, art. 141, art. 144 § 1 i 2, art. 145, art. 153, art. 161, art. 166 ustawy z dnia 20 maja1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.);

   2. art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Prze­pisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198);

   3. art. 431 ust. 1, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143);

   4. art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 listopada1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U.z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107);

   5. art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.);

   6. art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152);

   7. art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.);

   8. aktach prawa miejscowego, ustanawiających prze­pisy porządkowe w zakresie zapewnienia porząd­ku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny.

  2. Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 94, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2 oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń - w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowe­go uzyskanego lub utrzymanego w mocy na podsta­wie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 i Nr 26, poz. 230).

 2. Upoważnienie do nakładania grzywien w dro­dze mandatu karnego wydaje strażnikom, na imienny wniosek komendanta straży gminnej, właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).  1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wyda­nia i termin ważności, podstawę prawną jego wyda­nia, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnio­nego strażnika, numer znaku identyfikacyjnego, okre­ślenie wykroczeń, za które strażnik jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz obszaru, na którym upoważnienie jest ważne.

  2. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone odciskiem pieczę­ci urzędowej.

 3. Upoważnienia, które zostały wydane na pod­stawie przepisów dotychczasowych i których termin ważności nie upłynął w dniu wejścia w życie niniejsze­go rozporządzenia, pozostają w mocy po dniu jego wejścia w życie, jednak nie dłużej niż do upływu termi­nu ważności tych upoważnień.

 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Krzysztof Janik


 


 


Straż Miejska działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Zwierzchnikiem Straży Miejskiej Miasta Bytomia jest Prezydent Miasta Bytomia. Prezydent sprawuje nadzór nad działalnością Straży. W zakresie fachowym taki nadzór sprawuje Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta Wojewódzkiego Policji. Prezydent Miasta Bytomia powołuje Komendanta, który kieruje Strażą Miejską.


Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych Dz.U. Nr 123 poz. 779 straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.


Zgodnie z art. 11 ustawy do zadań straży należy w szczególności: 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do: 1. udzielania pouczeń,

 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

 4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

 6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

 7. wydawania poleceń,

 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

 9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

 10. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 8-10, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej skuteczności podejmowanych przez strażnika czynności, a także potrzebę ochrony dóbr osobistych oraz wolności i praw człowieka i obywatela. akty wykonawcze z Dz. U. i M.P. Zgodnie z art. 14. 1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.
2. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są: 1. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

 2. kajdanki,

 3. pałki obronne wielofunkcyjne,

 4. psy obronne,

 5. paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 80, poz. 718),

 6. ręczne miotacze gazu.

Strażnik może stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego, które odpowiadają potrzebom wynikającym z zaistniałej sytuacji i są niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Jeżeli wymienione środki przymusu bezpośredniego okazały by się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, strażnik ma prawo użycia broni palnej bojowej przy wykonywaniu zadań w zakresie ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, a także konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Użycie broni palnej bojowej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.


Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności służbowych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej osobie przysługuje prawo do zażalenia do prokuratora. Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy. Podczas wykonywania czynności służbowych strażnik jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający jej odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych D.U. Nr 123 poz. 779 w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.


 


 


Funkcjonariusz Straży Miejskiej nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego na osobę podlegającą ewidencji (kierowcę), informuje ją o fakcie popełnienia czynu podlegającego wpisowi do ewidencji oraz o liczbie punktów, które będą jej przypisane z tego tytułu.


Wysokość kar pieniężnych - tzw. taryfikator - za poszczególne wykroczenia reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023), zaś punkty karne - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998, z 2003 r. Nr 35, poz. 311 ). W związku z wątpliwościami niektórych kierowców, wyjaśniamy, że funkcjonariusze straży gminnych mają prawo do stosowania w/w przepisów prawa w sytuacji stwierdzenia popełnienia wykroczenia drogowego.


Poniżej podajemy przykładowe wysokości grzywny w formie mandatu karnego z przypisaną liczbą punktów, które podlegają ewidencji w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego:


Przekroczenie dozwolonej prędkości – wysokość mandatu – liczba punktów:


od 6 do 10 km/h               - 20 - 50 zł          - 1 pkt
od 11 do 20 km/h             - 50 -100 zł         - 2 pkt
od 21 do 30 km/h             - 100 - 200 zł      - 4 pkt
od 31 do 40 km/h             - 200 - 300 zł      - 6 pkt
od 41 do 50 km/h             - 300 - 400 zł      - 8 pkt
od 51 km/h i więcej          - 400 - 500 zł      - 10 pkt


W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o wartość mniejszą niż 6 km/h, istnieje możliwość nałożenia grzywny do 50 zł, ale punktów karnych nie przypisuje się.


 


 

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba która tego obowiązku nie dopełniła. Niezależnie od mandatu który może zostać nałożony na pasażera za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, kierujący pojazdem również (dodatkowo) może zostać ukarany mandatem w wys. 100 zł za kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów nie korzystających z pasów bezpieczeństwa (art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908). 

Zgodnie z art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) kierujący rowerem w czasie od zmierzchu do świtu jak również w tunelu, zobowiązany jest używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu (roweru).


Szczegółowe warunki techniczne dla określonych rodzajów pojazdów są opisane
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).


    Zgodnie z § 53 ust. 1  tego rozporządzenia cyt. ,,rower powinien być wyposażony:


  1)  z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;


  2)  z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt
       oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;


  3)  co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;


  4)  w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.”


·         Łabędzie, kaczki i gęsi to ptaki roślinożerne i należy umożliwić im samodzielne zdobywanie pokarmu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można dokarmiać je drobno pokrojonymi surowymi lub gotowanymi (bez soli) warzywami, otrębami, ziarnami kukurydzy, natomiast chleb powinien stanowić wyłącznie uzupełnienie pokarmu (zawiera sól i substancje ulepszające).
·         Dokarmianie ptaków wodnych należy prowadzić jedynie zimą w okresie dużych mrozów gdy zamarznięta jest większość zbiorników wodnych i gdy zalega gruba pokrywa śnieżna (nie należy dokarmiać w okresie od wiosny do jesieni oraz zimą, gdy nie ma dużych mrozów).
·         Wybierając miejsca dokarmiania należy pamiętać, aby były one położone poza terenami narażonymi na niebezpieczeństwo spotkania z psami albo kotami oraz z dala od dróg i chodników .
·         Pokarm należy podawać w taki sposób, aby nie miał on kontaktu z wodą (np. na brzegu stawu). Mokry pokarm może ulec zamarznięciu, spleśnieniu i zakwaszeniu.
·         Należy wrzucać małe ilości pokarmu, które zostaną na bieżąco zjedzone przez ptaki.