Walka ze smogiem

09-02-2018

     Kontrola przestrzegania przepisów mających wpływ na jakość powietrza stanowi jedno z priorytetowych zadań wykonywanych przez instytucje i służby zaangażowane w realizację „Programu ochrony powietrza dla stref województwa Śląskiego”. Społeczne oczekiwania obejmujące ogólne ramy dbałości o stan środowiska naturalnego przejawiają się w rosnącej z roku na rok świadomości mieszkańców uwrażliwionych nie tylko na zaśmiecanie swojego otoczenia (niechlubny proceder nielegalnego pozbywania się zbędnych odpadów w miejscach ustronnych, nie przeznaczonych na ich składowanie) ale też na efekty spalania odpadów na otwartych przestrzeniach a także w piecach i kotłach budynków mieszkalnych i gospodarczych.  W trakcie czynności podjętych w tym zakresie przez Straż Miejską w Bytomiu stwierdzono w 2017 roku 54 uchybienia dotyczące spalania odpadów na wolnym powietrzu oraz zweryfikowano 153 zgłoszenia o zadymieniu terenu lub spalaniu odpadów potwierdzając ten fakt w 21 przypadkach. Naruszanie obowiązujących zakazów doprowadziło do zastosowania określonych prawem sankcji wobec sprawców wykroczeń. Dla 20 z nich postępowanie zakończyło się środkiem oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia a 30 ukarano nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego. Zwalczanie zjawiska smogu i związane z tym działania naprawcze obligują naszą jednostkę do konsekwentnych, systemowych kontroli przez cały okres sezonu grzewczego – warto odnotować, że najwięcej zgłoszeń o zadymieniu (46) odebrano z terenu centrum miasta, cechującego się zwartą zabudową z okresu przełomu XIX i XX wieku.