O czystość i porządek

17-01-2012

W Nowym Roku Straż Miejska w Bytomiu kontynuuje działania zmierzające do poprawy stanu ładu i porządku oraz czystości na terenie Bytomia.

Warto odnotować fakt, że w roku 2011, strażnicy miejscy aż w 353 przypadkach musieli zakończyć interwencje w postępowaniu mandatowym. To o blisko 70 % więcej niż w roku 2010.

Oprócz spraw o wykroczenia w powyższym zakresie, które kończą się nałożeniem sankcji w formie grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego albo środkiem oddziaływania wychowawczego, tj. pouczeniem, część spraw swój finał znalazła w sądzie.

Tylko w ciągu jednego dnia sąd rozpatrzył i wydał wyrok w dwóch sprawach z 2011 roku.

I tak:

W dniu 9 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu w postępowaniu nakazowym skazał na kary grzywny w wysokości 100 zł oraz zasądził koszty sądowe w wysokości 80zł od:

- właściciela nieruchomości położonej przy ulicy Rycerskiej, który w dniu 29 listopada 2011 r. nie okazał strażnikowi miejskiemu umowy zawartej z zakładem będącym gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ani dowodów płacenia za powyższe usługi;

oraz

- właściciela nieruchomości położonej przy ulicy Wrocławskiej, który w dniu 6 grudnia 2011 roku nie okazał strażnikowi miejskiemu umowy zawartej z zakładem będącym gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ani dowodów płacenia za powyższe usługi

- pomimo tego, że spoczywał na nich taki obowiązek ustawowy (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku) oraz regulaminowy (Regulamin o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Bytomia (Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Nr LV/802/09 z 16 grudnia 2009 roku)

Ponadto, należy wskazać, że tylko w pierwszej dekadzie stycznia 2012 roku, strażnicy miejscy ukarali z art. 10 ust. 2 i 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach grzywną nałożoną w drodze mandatu karnego 20 sprawców wykroczeń