Niewielki koszt - znakomity efekt

14-03-2019

Niech zamieszczony poniżej przykład efektywnego wykorzystania możliwości sprawczych uwrażliwi wszystkich posiadaczy nieruchomości na ciążące na nich obowiązki nieuchronnie towarzyszące statusowi właściciela, dzierżawcy, posiadacza i władającego określonym terenem z jakiegokolwiek tytułu prawnego. Prowadzone pod koniec ubiegłego roku rutynowe działania strażników ujawniły miejsce zanieczyszczone odpadami komunalnymi różnego rodzaju (na terenie przylegającym do zespołu garaży przy ul. Witosa w obrębie działek należących do firmy zarządzającej mieniem spółek górniczych), w związku z czym interweniowano w celu rozpoznania problemu zaśmiecenia tego miejsca resztkami odpadów poremontowych, opakowaniami pochodzenia przemysłowego, oponami i.t.p., przekazując polecenie oczyszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie tej działki w należytym stanie sanitarno-porządkowym. Z uwagi na warunki atmosferyczne utrudniające wykonanie niezbędnych prac w wyznaczonym terminie, prolongowano ich realizację, stwierdzając ostatecznie uporządkowanie terenu wokół garaży w sposób rzutujący na estetykę całego otoczenia. Warto więc w okresie trwającego właśnie przedwiośnia – nie czekając na ingerencję służb egzekwujących nasze powinności – zwrócić uwagę na występujące tu i ówdzie uchybienia, usuwając nieczystości i porządkując nieruchomości.