Czyje władanie tego obowiązki

11-03-2019

Godny szerszego opublikowania i utrwalenia w świadomości społecznej jest fakt przejmowania uprawnień i obowiązków towarzyszących czasowemu powierzeniu pieczy nad konkretną nieruchomością, który ilustrujemy przykładem zdarzenia odnotowanego w dokumentacji funkcjonariuszy patrolujących dzielnicę Rozbark. Strażnicy – stwierdzając niebezpieczne dla przechodniów oblodzenie chodnika interweniowali u zarządcy terenu, który poinformował o przekazaniu całego obszaru znanego powszechnie pod nazwą „Szynol” do dyspozycji wykonawcy robót budowlanych. Przykrą konsekwencją braku wiedzy o przejęciu obowiązków ciążących na zarządcy okazała się sankcja karna nałożona na kierownika budowy, realizującego wyłącznie prace wynikające z przyjętego zlecenia i nie spodziewającego się tego rodzaju „dobrodziejstwa inwentarza” w postaci utrzymywania chodnika w należytym stanie czystości, połączonego z usuwaniem śniegu i występującej w zimie śliskości. Podejmując się zadań (pozornie) nie związanych z własnością lub posiadaniem nieruchomości, miejmy na uwadze takie (niekoniecznie ujęte w treści kontraktu) dodatkowe powinności.